Wzmocnienie kluczowej roli przemysłu w polskiej gospodarce

Polska należy do tych państw UE, w których udział przemysłu w tworzeniu PKB jest relatywnie wysoki. Wynosi on 22 proc. i jest o pięć punktów procentowych wyższy od średniej unijnej. Nasz kraj, dysponując znaczącym potencjałem przemysłowym i kapitałem ludzkim, stoi więc przed unikalną szansą wzmocnienia pozycji w Europie poprzez lepsze wykorzystanie wciąż istniejących jeszcze rezerw i przewag konkurencyjnych. Najważniejszym celem pozostaje zrównoważony rozwój polskiego przemysłu, na bazie najpełniejszego, efektywnego spożytkowania krajowych zasobów, ukierunkowany na wykorzystywanie przewag komparatywnych oraz przewag budowanych w oparciu o wzrost wartości kapitału ludzkiego i innowacyjność gospodarki. Długofalowym motorem przemian ma być wzrost produktywności oraz zmniejszenie energo- i wodochłonności oraz ilości odpadów. Kluczowa dla wprowadzenia zmian będzie innowacyjność w zakresie technologii i zarządzania przedsiębiorstem oraz rozwój nowych umiejętności.

Innowacyjność – jednym z kluczowych obszarów przemysłu

Dla przemysłu kluczowymi obszarami budowy przewag konkurencyjnych pozostają: zwiększenie inwestycji wzmacniających potencjał innowacyjności i kreatywności, zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, kreowanie nowych wartościowych miejsc pracy w przemyśle i jego otoczeniu, zwiększenie ekspansji na rynki zagraniczne, zwiększenie efektywności wykorzystania dostępu do rynku wewnętrznego UE i krajów trzecich, stworzenie stabilnego otoczenia legislacyjnego i fiskalnego funkcjonowania przedsiębiorstw, stworzenie sprawnego systemu edukacji zawodowej, budowanie wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego i przyjaznego długoletnim inwestycjom. Konkurencyjność przemysłu wymaga kształtowania proinnowacyjnych postaw kreatywnego odnajdywania się na globalnym rynku, sukcesywnego zwiększenia udziału w łańcuchu wartości oraz efektywnego nim zarządzania. Z tego względu rozwój zasobów ludzkich jest jednym z najważniejszych strategicznych zadań stojących przed każdym przedsiębiorstwem.

Wielką wagę przywiązujemy do procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Będzie ono wymagać większej interakcji z innymi sektorami, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, otwarcia się na nowe wyzwania i przygotowania nowych rozwiązań. Ważne jest, by zarówno w nowej perspektywie finansowej, jak i w politycznych relacjach z samorządem i przedsiębiorstwami oraz poprzez programy sektorowe tworzyć nową jakość polskiej gospodarki. W wymiarze krajowym równie ważną rolę w tym procesie odegrają klastry, tworzące nowy model synchronizacji działań w obszarze biznesowym, przemysłowym i naukowym. Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziło konkurs na wybór klastra o ogólnokrajowym potencjale rozwojowym i innowacyjnym. Jego zwycięzcami zostało siedem tzw. Krajowych Klastrów Kluczowych, które będą mogły korzystać z preferencji przy aplikowaniu o dofinasowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligetny Rozwój, koncentrującym się na wsparciu powiązań pomiędzy nauką i biznesem.

Ostatni kryzys na światowych rynkach ujawnił znaczenie realnej gospodarki i silnego przemysłu. Kraje o silnej bazie przemysłowej lepiej sobie z nim radziły. Nie ma wątpliwości, że konkurencyjny przemysł ma i będzie miał kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego w UE. W perspektywie europejskiej ważne jest zachowanie równowagi i spójności między polityką przemysłową a innymi politykami UE, zwłaszcza klimatyczną, energetyczną, handlową i transportową, w taki sposób, by działania te nie obniżały konkurencyjności przemysłu i nie niszczyły jego potencjału.