spiera ośrodki naukowe, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa w tworzeniu nowych technologii. Kładzie nacisk na komercjalizację efektów badań, tym samym zwiększając zainteresowanie biznesu i funduszy venture capital partycypowaniem w B+R. W Centrum wiemy, że innowacyjna idea to innowacyjna, konkurencyjna gospodarka. Dlatego w ramach realizowanych przez nas programów dostarczamy wsparcia na wszystkich poziomach gotowości technologicznej, od pomysłu do skutecznej komercjalizacji. Poprzez udzielanie dofinansowania łączymy potencjał intelektualny polskich naukowców i przedsiębiorców. Wpływamy na bardziej efektywną współpracę nauki z przemysłem.

NCBR oferuje szeroki zakres programów, obejmujący pełen cykl prac badawczo-rozwojowych „od pomysłu do przemysłu”, stwarzając możliwość realizacji wspólnych projektów przedsiębiorców i naukowców. Budżet Centrum w roku 2015 to 5 805 mln zł. Obecnie realizowanych jest ponad 3 100 projektów o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

W obszarze medycyny NCBR realizuje w chwili obecnej pełną gamę różnorodnych programów wsparcia. Dominują inicjatywy strategiczne (np. Strategmed) i sektorowe (np. Innomed), ale także programy oparte na współpracy międzynarodowej (np. programy typu ERA-NET).

TARTEGMED – Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – powstał z myślą o potrzebach starzejącego się społeczeństwa, wzroście zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnących kosztach opieki medycznej. Jego głównym celem jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej. W ramach programu prowadzone są badania w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, medycynie regeneracyjnej. Z założenia program ma stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

rogramy sektorowe, POIR Działanie 1.2 (np. Innomed) – ustanawiane w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska gospodarczego reprezentującego dany sektor/branżę w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wyrażone we wniosku o ustanowienie programu sektorowego. Główne cele programu to wsparcie dla B+R w sektorach polskiej gospodarki z największym potencjałem na komercjalizację wyników badań, podniesienie pozabudżetowych nakładów na B+R w Polsce oraz konsolidacja zaplecza B+R w wybranych sektorach gospodarki. Beneficjenci: konsorcja naukowe, grupy przedsiębiorców, przedsiębiorcy.

rogramy międzynarodowe, typu ERA-NET – w ramach programów ERA-NET konkursy na projekty badawcze są organizowane wspólnie przez podmioty członkowskie (ministerstwa, agencje rządowe i fundacje). Budżety konkursów definiują członkowie programu. Każdy z partnerów opłaca badania naukowców pochodzących z własnego kraju (NCBR finansuje wyłącznie grupy badawcze z Polski). Projekty badawcze są realizowane przez międzynarodowe konsorcja instytutów naukowych, uczelni i firm.

O_GLOBAL.PL – Inicjatywa wspiera innowacyjne firmy komercjalizujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych za granicą, pomaga w wypracowaniu strategii wejścia na światowe rynki i dopasowaniu stworzonych innowacji do ich wymagań. W ramach programu strategie przedsiębiorstw weryfikowane są przez instytucje typu venture capital działające na międzynarodowym rynku. Adresatami przedsięwzięcia są mikro-, małe- lub średnie przedsiębiorstwa, które działają w sektorze wysokiej i średniowysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, tj.: sektorze informatycznym (ICT), budowlanym, automatyki i robotyki, biotechnologii i telekomunikacji.

zybka Ścieżka – to nowatorska formuła wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi, w której czas wydania decyzji o dofinansowaniu projektu został skrócony do 60 dni. Program ma za zadanie wesprzeć firmy w tzw. „wyścigu technologicznym”, gdzie czas na wprowadzenie innowacji jest kluczowy. Dofinansowywane są badania przemysłowe i prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami. Wsparcie NCBR wzmacnia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, które prowadzą badania wpisujące się w „Krajową inteligentną specjalizację”. Budżet programu wynosi 1,6 mld zł. Wnioski w ramach Szybkiej Ścieżki były przyjmowane w trybie ciągłym, aby w jeszcze większym stopniu wyjść naprzeciw przedsiębiorcom. W 2015 roku w ramach Szybkiej Ścieżki wpłynęło w sumie 1307 wniosków na blisko 11 mld zł.

emonstrator – kontynuowany od 2013 roku konkurs skierowany jest do przedsiębiorców otwartych na współprace z uczelniami. Ma na celu wzmocnienie transferu wyników badań z ośrodków naukowych do gospodarki. Dzięki konkursowi, firmy mogą przetestować efekty prac badawczo-rozwojowych przed ich wprowadzeniem na rynek. Program został oparty o mechanizm wyboru i zarządzania projektami na wysokich poziomach gotowości technologicznej (TRL – Technology Readiness Level), które mają na celu przetestowanie opracowanej nowej technologii lub produktu w skali demonstracyjnej. O dofinansowanie w programie DEMONSTRATOR mogły ubiegać się zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. W roku 2015 kontynuowano realizacje 44 projektów wyłonionych do wsparcia w ramach I konkursu. Ogłoszono także II konkurs.