Chęć zrozumienia otaczającego świata i nieustająca potrzeba jego eksploracji stanowią nieodłączny element natury człowieka i od początku istnienia ludzkości inspirują go do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Ta odwaga i ciekawość przyczyniają się z kolei do dalszego rozwoju cywilizacji, szczególnie w kontekście ochrony życia i zdrowia człowieka.

Działalność badawczo-rozwojowa a rozwój gospodarki

Najbardziej syntetyczną manifestacją ludzkiego humanizmu jest przysięga Hipokratesa i powstałe na jej podstawie przyrzeczenie lekarskie. Imperatyw ciągłego doskonalenia siebie, swojej wiedzy i warsztatu oraz obowiązek dzielenia się swoimi osiągnięciami w służbie ludzkości stale inspiruje rozwój medycyny i farmacji. Innowacyjność w branży farmaceutyczno-medycznej ma szczególny wyraz, bowiem stanowi synergię dwóch istotnych filarów każdej gospodarki – nauki, przemysłu. Na tym polu polska branża farmaceutyczna może z sukcesem konkurować z rynkiem europejskim – tylko w ciągu ostatnich 5 lat nakła- dy na R&D w farmacji stanowiły aż 8,2% wszystkich nakładów na R&D w polskiej gospodarce. Każde naukowe odkrycie w medycynie rozpoczyna skomplikowany proces angażujący wiele osób z różnych dziedzin. Interdyscyplinarność jest immanentną cechą rozwoju nauk medycznych, która wpływa również na inne sektory i gałęzie gospodarki. Inwestycje w rozwój branży farmaceutyczno-medycznej stymulują eksport i poziom zatrudnienia, umożliwia ją prowadzenie prac badawczych, a także istotnie i regularnie zasilają budżet państwa. Ponadto, dzięki produkcji farmaceutyków w kraju, zapewniamy bezpieczeń- stwo lekowe kraju.

Innowacje w parze z zasadami sztuki lekarskiej

Postęp innowacyjności w Polsce i na świecie stoi przed zbliżonymi wyzwaniami, do których można zaliczyć m.in. stworzenie odpowiednich warunków rozwoju i jasnych wytycznych odnośnie dalszego postępowania. Pomocna w zrozumieniu tych wymagań może być lekarska analogia. Patrząc na pacjenta lekarze mają do dyspozycji albo tzw. best practices (w systemie anglosaskim) albo świadomość tego, w jaki sposób postępować zgodnie ze sztuką. Ktoś zadbał o to, żeby skodyfi kować i ubrać w odpowiednie definicje proces terapeutyczny tak, aby był on maksymalnie skuteczny i bezpieczny dla pacjenta. Analogicznie w przypadku odkryć naukowych i stymulowania rozwoju innowacyjności każde nowe odkrycie czy technologia musi mieć opracowane zasady bezpieczeństwa, które uzupełniają zasady postępowania zgodnie ze sztuką lekarską. Współpraca wszystkich środowisk, a sukces polskiej innowacji 3 Jakie elementy są zatem niezbędne, by mówić o sprzyjających warunkach dla rozwoju sektora R&D czy wsparcia odkryć naukowych? Ważna jest przede wszystkim kodyfikacja, opracowanie schematów, definicji i zasad zbliżonych do tych, które obowiązują w świecie lekarzy. Środowiska medyczne i naukowe nie mogą być z tym wyzwaniem pozostawione same sobie. Do wypracowania satysfakcjonujących i najlepszych rozwiązań powinni wspólnie przystąpić wszyscy uczestnicy tego rynku, czyli środowiska naukowe, lekarskie, biznesowe oraz regulator rynku, czyli państwo. Pamiętajmy, że stawką nie jest wyłącznie upowszechnianie dostępu do nowoczesnych terapii, tworzenie miejsc pracy czy poprawienie bilansu handlowego, tylko budowanie przewagi konkurencyjnej naszego kraju. Dzięki spójnej, konsekwentnej i proinnowacyjnej polityce Polska ma szansę być kreatorem i aktywnym uczestnikiem rozwoju światowego postępu w medycynie.